دانلود فایل با عنوان(مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل)

مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل|دانلود فایل با عنوان|جِی اِس|41009486|مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1

1-مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل 2

1-1-مقدمه 2

2-1-محدوده جغرافیایی حوضه 2

3-1-تراکم نسبت انشعاب وشبکه آبراهه های حوضه 3

4-1-خصوصیات ژنومتری حوضه 3

1-4-1-مساحت حوضه 3

2-4-1-محیط حوضه 4

3-4-1-طول آبراهه اصلی 4

4-4-1-شکل حوضه 4

1-4-4-1-ضریب شکل 4

2-4-4-1-ضریب فشردگی 5

3-4-4-1-نسبت دایره ای 5

4-4-4-1-نسبت کشیدگی 5

5-4-4-1-مستطیل معادل 6

6-4-4-1-قطر دایره معادل 6

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-1-ارتفاع حوضه 6

6-1-شیب حوضه

7 7-1-شیب آبراهه اصلی

8 1-7-1-شیب ناخالص ابراهه

8 2-7-1-شیب خالص آبراهه 8

3-7-1-شیب متوسط آبراهه 8

8-1-زمان تمرکز 8

1-8-1-روش کرپیچ( kirpich) 8

2-8-1-روش برانس بای-ویلیامز( williams-Bransby) 9

فصل دوم 13

هیدرولوژی 13

2-مطالعات هیدرولوژی حوضه آبریز کردیل 14

1-2-مقدمه 14

2-2-برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کردیل 14

3-2-برآورد رواناب 15

4-2-هیدروگراف واحد حوضه 16

1-4-2-هیدروگراف واحد مصنوعی SCS 16

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-2-هیدروگراف سیل حوضه 17

6-2-نتیجه گیری 19

7-2-هیدروژئولوژی حوضه آبریز کردیل 20

1-7-2-مقدمه 20

2-7-2-موقعیت جغرافیایی منابع آب 20

3-7-2-هیدروژئوشیمی نمونه آب منطقه 21

1-2-7-2-سختی(Hrdnes) 21

کل مواد جامد محلول (TDS) 21-2-7-2-2

3-2-7-2-نسبت جذب سدیم(ARS) 22

4-7-2-تیپ آب 22

فصل سوم زمین شناسی 24

3-مطالعات زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 24

1-3-کلیات 24

2-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 25

1-1-3-گروه بنگستان 25

1-1-2-3-سازند سروک 25

2-1-2-3-سازند ایلام 26

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-3-سازند گورپی 28

3-2-3-سازند پابده 28

4-2-3-سازند آسماری 29

5-2-3-سازند گچساران 30

6-2-3-آبرفت های عهد حاضر

31 3-3-بررسی زمین ساختی و ساختاری حوضه کردیل 32

1-3-3-منشا زمین ساختی حوضه کردیل 32

فصل چهارم پوشش گیاهی 33

4-مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبریز کردیل 34

1-4-مقدمه 34

2-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 34

3-4-روش کار 34

1-3-4-جداسازی تیپ های گیاهی 34

2-3-4-نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های پوشش گیاهی 35

3-3-4-لیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه 35

4-4-آنالیز مرتع 37

1-4-4-تعیین وضعیت 37

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-4-2-گرایش مرتع 40

5-4-تراکم پوشش گیاهی 42

6-4-علل تخریب پوشش گیاهی در حوضه و راه حل های مناسب جهت کنترل و حذف آنها 42

1-6-4-عدم وجود یک نظام بهره برداری مناسب 42

2-6-4-چرای بی رویه و غیر اصولی دام 43

3-6-4-بوته کنی وقطع درختچه های مرتع 43

4-6-4-عدم آگاهی دام داران وسایر بهره برداران به اصول علم مرتع داری و آبخیز داری 44

1-7-4-تیپ گیاهی شماره I 44

2-7-4-تیپ گیاهی شماره II 45

3-7-4-تیپ گیاهی شماره III 45

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(1-1)مشخصات فیزیوگرافی حوضه کردیل 10

جدول(1-2)برآورد CNحوضه آبریز کردیل 15

جدول(2-2)نتایج آنالیز شیمیایی آزمایشگاه در نمونه های مورد مطالعه 22

جدول (3-2)محاسبه ضریب رواناب حوضه کردیل 16

جدول(4-2)شدت وعمق بارنگی های با تداوم 6 ساعته با دوره بازگشت های متفاوت 19

جدول(6-2)پارامترهای مختلف فیزیوگرافی حوضه آبریز کردیل

جدول(7-2)مقادیر هواشناسی حوضه آبریز کردیل 19

جدول( 9-2)پارامترهای صحرایی اندازه گیری شده درمنطقه 20

جدول(1-4)لیست فلورستیک حوضه آبریز کردیل 35

جدول(2-4)ارزیابی مرتع 37

جدول(3-4)درصد پوشش گیاهی 38

جدول(4-4)ارزیابی مرتع 42

جدول(7-4)کاربری فعلی اراضی حوضه کردیل


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت خلاصه کتاب تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی فرامرز رفیع پور🔥پاورپوینت اصول ترویج و آموزش كشاورزی🔥پاورپوینت شیمی آلی پیشرفته به زبان انگلیسی🔥پاورپوینت كتاب سرپرستی سازمان دکتر مرتضی موسی خانی و مسعود منشی زاده نائین🔥پاورپوینت مبانی جامعه اطلاعاتی🔥پاورپوینت مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی🔥جزوه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای🔥فایل اکسل نرخ عوامل 1396 بر اساس اعلام سازمان آمار🔥تحقیق دستگاه پوز (pos)🔥پاورپوینت تعریف سازمان و مدیریت🔥مقاله ترجمه شده با عنوان ساختار و عملکرد سازمانی تامین کنندگان خدمات بهداشتی مالزی🔥پاورپوینت خلاصه کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعیدی🔥تحقیق چگونه یک گلخانه بسازیم؟🔥پاورپوینت تاریخچه باغ های ایران و باغ های جهان🔥قالب بسیار شیک و کاربرپسند برای دانشگاه و ارائه مطالب🔥پاورپوینت مفهوم رهبری سازمان و تئوری های رهبری🔥مقاله ترجمه شده با عنوان کدام عوامل رضایت الکترونیکی و صرف هزینه مصرف کننده در خرده فروشی تجارت🔥کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا🔥کتاب لاتین خانواده کاکتوس ها و ساکولنت ها🔥پاورپوینت نقش رهبری و رهبری نوین و اثربخش در مدیریت