دانلود فایل با عنوان(تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی)

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی|دانلود فایل با عنوان|جِی اِس|41009489|تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه................................................................................................................................ 2

1-2اهمیت كشت سیب زمینی............................................................................................. 3

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران.............................................................................. 4

1-4 منطقه مورد مطالعه................................................................................................ 5

1-4-1 استان خراسان................................................................................................... 5

1-4-2 استان سمنان...................................................................................................... 7

فصل دوم

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق................................................... 10

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق....................................................................... 18

2-2-1 عوامل هواشناسی......................................................................................... 18

2-2-2 فاكتورهای گیاهی....................................................................................... 18

2-2-3 شرایط محیطی و مدیریتی........................................................................ 19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد ( FAO ).................... 19

2-4 روش فائو – پنمن- مانتیس............................................................................ 20

2-4-1 تعیین گرمای نهان تبخیر ( l ).................................................. 21

2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (D).................................................... 21

2-4-3 تعیین ضریب رطوبتی (g )...................................................................... 22

2-4-4 تعیین فشار بخار اشباع (ea )........................................................... 22

2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )............................................................. 22

2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )............................................... 23

2-4-7 تعداد ساعات رو شنایی(N).................................................................. 24

2-4-8 تابش خالص(Rn )............................................................................................. 24

2-4-9 شار گرما به داخل خاك(G).................................................................. 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری.............................................................. 25

2-5 لایسیمتر...................................................................................................................... 25

2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر........................................................................................ 26

2-7 انواع لایسیمتر:..................................................................................................... 28

2-7-1 لایسیمتر زهكشدار......................................................................................... 28

2-7-2 لایسیمتر وزنی.............................................................................................. 29

2-7-2-1 لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیك........................................................... 30

2-11-2-2 میكرو لایسیمتر‌های وزنی ................................................................ 32

2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی................................................ 35

2-8-1 لایسیمترهای با خاك دست نخورده......................................................... 35

2-8-2 لایسیمتر‌های با خاك دست خورده........................................................... 36

2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر ................................................................ 36


فصل سوم

3-1 محل انجام طرح....................................................................................................... 38

3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر............................................................... 38

3-3 تهیه بستر و نحوه كشت...................................................................................... 39

3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی............................................................................................. 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق................................................... 42

3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی.................................................................. 43

فصل چهارم

4-1 بافت خاك.................................................................................................................... 45

4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه............................................................. 45

4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی.......................................................... 45

4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری.............................................. 46

4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی........................................................ 46

4-6 بحث در مورد نتایج............................................................................................. 47

4-7 نتیجه گیری............................................................................................................... 48

4-8 پیشنهادات................................................................................................................. 48

منابع و ماخذ.................................................................................................................... 84


فهرست جداول

جدول1-1 میزان سطح زیر كشت و عملكرد كل سیب زمینی در سطح جهان 4

جدول1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380.................................................................................................................................................. 5

جدول 1-3 محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان. 6

جدول 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380.......................................................... 7

جدول 1-5 محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان... 8

جدول 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود..................................................... 61

جدول 4-2 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند......................................... 62

جدول 4-3 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه..................................................... 63

جدول 4-4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان........................................................ 63

جدول 4-5 سالهای آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیك بیرجند................................................................................................................................... 64

جدول 4-6 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار..................................................... 67

جدول 4-7 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد..................................................... 68

جدول 4-10 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس.............................................. 69

جدول 4-11 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار......................................... 70

جدول 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام................................................ 72

جدول 4-13 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه......................................... 72

جدول 4-14 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس ...................................... 74

جدول 4-15 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمكان......................................... 74

جدول 4-16 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در كاشمر........................................... 75

جدول 4-17 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد.............................................. 75

جدول 4-18 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد......................................... 77

جدول 4-19 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور...................................... 78

جدول 4-20 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان...................................... 78

جدول 4-22 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان ) 79

جدول 4-23 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان ) 79

جدول 4-24 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان سمنان ) 80

جدول 4-25 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان خراسان ) 80

جدول 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان ) 81

جدول 4-27 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان ) 81

جدول 4-28 میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالی................................................................................................................................ 82

جدول 4-29 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابتدایی رشد...... 82

جدول 4-30 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد........ 82

جدول 4-31 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد........ 83


فهرست اشكال

شكل 1-1 نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380....................................................................................................... 9

شكل 1-2 نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380................................................................................................................. 9

شكل 4-1 تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی 49

شكل4-2 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر)......................................................................................................................... 49

شكل 4-3 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشكسالی (سالهای تر)...................................................................................................................... 50

شكل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالی( سالهای تر)......................................................................................................................... 51

شكل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشكسالی(سالهای تر)..................................................................................................... 52

شكل 4-6 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 53

شكل 4-7 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 54

شكل 4- 8 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 55

شكل 4- 9 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشكسالی(سالهای متعارف)........................................................................................... 56

شكل 4-10 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 57

شكل 4- 11 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشكسالی(سالهای خشك).................................................................................................. 58

شكل 4-12 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 59

شكل 4- 13 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك)


مطالب دیگر:
📎کتاب لاتین Design and Control of Concrete Mixtures (طراحی و کنترل ترکیبات بتنی)📎کتاب لاتین Design Guidance For Strengthening Concrete Structures (راهنمای طراحی برای سازه های بتنی مقوی)📎کتاب لاتین Post tensioned concrete floors (طبقات بتنی تنیده)📎کتاب لاتین design of concrete structures (طراحی سازه های بتنی)📎کتاب لاتین Design of Reinforced Concrete Flat Slabs to BS 8110 (طراحی تخته سنگهای بتن آرمه برای BS 8110)📎کتاب لاتین Durability of concrete and cement composites (دوام مخلوط سیمان و بتن)📎کتاب لاتین Durability of Concrete Structures (دوام سازه های بتنی بررسی، تعمیر، حفاظت)📎آموزش کامل تست زنی به روش معکوس📎کتاب لاتین Dynamic Soil Structure Intraction (تعامل ساختار خاک پویا)📎2 : طراحی مولتی پلکسر به کمک AND وOR و NOT به همراه جدول آزمایش📎کتاب لاتین Recommendations for Prestressed Rock and Soil Anchors (پیشنهاداتی برای تخته سنگهای پیش تنیده و خاک)📎کتاب لاتین DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE (طراحی بتن پیش تنیده)📎کتاب لاتین Design of prestressed Concrete flat slabs (طراحی تخته سنگهای بتنی پیش تنیده)📎کتاب لاتین Durability Design of Concrete Structures in Severe Environments (طراحی دوام سازه های بتنی در محیط های سخت)📎کتاب لاتین Dynamic Behavior of Concrete and Seismic Engineering (رفتار دینامیکی بتن و مهندسی زلزله)📎معرفی معماران مشهور جهان 📎کتاب لاتین COMPUTATIONAL MODELLING OF CONCRETE STRUCTURES (مدلسازی محاسباتی سازه های بتنی)📎کتاب لاتین EXCELLENCE IN CONCRETE CONSTRUCTION THROUGH INNOVATION (مزیت در سازه بتنی از طریق نوآوری)📎کتاب لاتین Concrete Culverts and Conduits (لوله ها و مجراهای بتنی)📎کتاب لاتین Concrete Formwork Systems (سیستم های چارچوب بتنی)