دانلود فایل با عنوان(بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای)

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای|دانلود فایل با عنوان|جِی اِس|41009491|بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.عنوان صفحهچكیده------------------------------------------ 1فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید --------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ------ 12

طبقه‌بندی -------------------------------------- 12

رده بندی -------------------------------------- 12

اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ----------- 13

مشخصات پرگنه در كشت خالص ---------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:--------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و تركیب‌بندی هسته‌ای ---------------------------------------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ------------- 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم --------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم ---------------------------- 20

ژنتیك قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید ----------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:- 24

كشت بافت -------------------------------------- 25

گزینش از طریق كشت تك اسپوری------------------------- 26تهیه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ كشت و گزینش تك اسپوری --------------- 26

ب ـ كشت و گزینش چند اسپوری ---------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموكاریون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموكاریون و تایید آنها------------------- 29

1ـ روش سنتی تأیید هموكاریون‌ها-------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموكاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ------------------------------------------- 30

3ـ تایید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30

4ـ تایید هموكاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31

انجام تلاقی بین هموكاریونها و تایید هیبریدها: ------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیكی برای تایید هیبریدها: ------------------------------------------- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: --- 35

1ـ كشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازی تك اسپورها --------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون میوه‌دهی -------------------------------------- 36

الف ـ تهیه بستر كشت: ---------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ---------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط كشت: -------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در كمپوست----------- 39

مهندسی ژنتیك---------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهیه محیط كشت غذایی PDA--------------------- 42

روش كشت هموكاریون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقی هموكاریون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ----------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------ 45

تلقیح دانه‌های گندم با كشت هیبرید--------------- 46

تهیه بستر كشت (كمپوست)------------------------------ 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاك‌زدایی -------- 49

ب ـ مایه‌زنی كمپوست ------------------------ 49

ج ـ خاك‌دهی بستر كشت------------------------ 49

هوادهی و افت سریع دما-------------------------- 50

محاسبه قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی -------- 53

محاسبه واریانس تركیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی------ 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت--------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاریون‌ها)--- 55

تیپ رشدی پرگنه هموكاریون ---------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروكاریو‌ن‌ها ---------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملكرد در دورگ‌ها -- 61

جدول قابلیت تركیب‌پذیری عمومی در هموكاریون‌ها --- 64

جدول قابلیت تركیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ----------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیكی ---------------------- 66

ضریب همبستگی ---------------------------------- 66

پیشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پیوست------------------------------------------ 75

چكیده انگلیسی --------------------------------- 78


مطالب دیگر:
📚پاورپوینت درباره محیط زیست و حفاظت از آن📚پاورپوینت درباره روش های برداشت از مخازن📚پاورپوینت درباره ماشین خراطی📚پاورپوینت درباره مالکیت زمانی📚پاورپوینت درباره مشاوره در ایدز📚دانلود پاورپوینت درباره مدیریت📚پاورپوینت درباره مدیریت مزارع کلزا📚پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)📚پاورپوینت درباره مدیریت ورزشی📚پاورپوینت درباره ملات های سیمانی📚پاورپوینت انواع سواحل📚پاورپوینت قیامت (واقعه بزرگ )📚مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه📚پاورپوینت حسابداری با عنوان بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت📚مقاله حسابداری با عنوان بستن بودجه📚 مقاله تولید با عنوان بسته بندی پسته و کنسرو ماهی تون📚پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان به لیمو📚مقاله کشاورزی با عنوان بیماریهای غلات📚مقاله کشاورزی با عنوان بیماری سفیدک سطحی مو📚پاورپوینت کشاورزی با عنوان بیماریهای مهم گیاهی